Zoznam administrátorských príkazov

Zoznam príkazov na prácu s pluginom MaxBans. Tento plugin nám umožňuje dávať aj dočasné bany, najviac však v trvaní 7 dní, čo platí teda aj na mute (umlčania). Prosím vás, aby ste využívali aj systém varovaní, v praxi to má využitie hlavne také, že ak sa daný človek bude v budúcnosti uchádzať o nejakú pozíciu na serveri, aby sme mohli nahliadnuť do jeho “registra trestov”. Zároveň prosím odteraz VŽDY uvádzajte aj dôvod banu, nakoľko to bude už aj prepojené s webovými sekciami.

 • /notes <nick> <poznamka>– pridanie a správa poznámok k jednotlivým hráčom.
 • /report <nick>  <dôvod> – nahlásenie hráča s konkrétnym dôvodom. Nahlásenie je verejné.
 • /warn – warny sa udeluju ako doteraz cez plugin Maxbans.
 • /vanish – vanish vam teraz neukaze ze ste sa odpojili z hry ako to bolo doteraz, ale funkcia vanishu ostala nadalej zachovana.

Zoznam príkazov:

 • /unban <name or IP> – odbanuje potrestaného hráča
 • /ban <name or IP> <dôvod> – zabanuje hráča, ktorého chcete potrestať. Dôvody prosím uvádzajte VŽDY.
 • /ipban <name or IP> <dôvod> – zabanuje IP adresu hráča, ktorého chcete potrestať. Dôvody prosím uvádzajte VŽDY.
 • /tempban <name or IP> <number> <minute|hour|day|week|etc> <dôvod> – dočasne zabanuje hráča na vami zadané obdobie. Do položky <number> vložte počet minút / hodín / dní / týždňov na koľko chcete, aby bol hráč zabanovaný, nasleduje medzera a označenie minute (minúty), hour (hodiny), day (dni), week (týždne) a na záver pripojíme samozrejme dôvod. Príklad použitia:  /tempban Karolko1 1 hour Neuposlúchnutie pokynov administrátora
 • /tempipban <name or IP> <number> <minute|hour|day|week|etc> <dôvod> – dočasne zabanuje IP hráča na vami zadané obdobie. Do položky <number> vložte počet minút / hodín / dní / týždňov na koľko chcete, aby bol hráč zabanovaný, nasleduje medzera a označenie minute (minúty), hour (hodiny), day (dni), week (týždne) a na záver pripojíme samozrejme dôvod. Príklad použitia:  /tempipban Karolko1 1 hour Neuposlúchnutie pokynov administrátora
 • /mute <name> – trvalo umlčí nejakého hráča
 • /unmute <name> – odmlčí umlčaného hráča
 • /tempmute <name> <number> <minute|hour|day|week|etc> – dočasne umlčí hráča na vami zadané obdobie. Do položky <number> vložte počet minút / hodín / dní / týždňov na koľko chcete, aby bol hráč zabanovaný, nasleduje medzera a označenie minute (minúty), hour (hodiny), day (dni), week (týždne) a na záver pripojíme samozrejme dôvod. Príklad použitia:  /tempmute Karolko1 1 hour
 • /kick <name> – vykopne hráča zo serveru. Môžete a nemusíte uvádzať na konci aj dôvod, pre lepšiu informovanosť hráča sa to ale odporúča
 • /warn <name> <reason> – hráčovi udelíte varovanie. Tu je veľmi podstatné, aby ste konkrétne opísali dôvod prečo mu dávate varovanie, lebo mu to už ostane navždy v registri trestov 🙂
 • /checkip <name> – overíte si IP adresu hráča.
 • /checkban <name> – overíte si má hráč v súčasnosti nejaký ban.
 • /history [name] [number of records] – Zobrazí históriu banov, kickov a varovaní hráča
 • /clearwarnings <name> <reason> – príkaz určený pre majiteľov a správcov. Vymaže záznam z registra varovaní,
 • /bank balance <name> – Zistí vám aktuálny stav bankového účtu konkrétneho hráča
 • /bank set <name> <amount> – Nastaví výšku bankového účtu konkrétneho hráča
 • /bank deposit <amount> <name> – Vloží peniaze na bankový účet hráča
 • /bank withdraw <amount> <name> – Vyberie peniaze z bankového účtu hráča