Pravidlá Survival

Aby náš server mohol bez problémov fungovať, máme u nás niekoľko pravidiel rozdelených do rôznych kategórií. Najdôležitejšou zásadou na našom serveri je zásada prezumpcie neviny a v sporných prípadoch môže byť nariadený súdny proces s daným hráčom priamo na serveri, kde sa predložia všetky dôkazy. Zároveň na našom serveri uplatňujeme aj zásadu “zdravého rozumu” (pozn. známa aj ako “sedliacky rozum”) a zároveň sa pri uplatňovaní pravidiel zo strany člena A-teamu vždy zohľadnuje aj to, či bola porušená aj zásada fair-play hry.


Všeobecné pravidlá

[1] Hráč sa zaväzuje v plnej miere rešpektovať pravidlá serveru, všeobecné a obchodné podmienky serveru. Hraním na serveri hráč udeľuje súhlas so zásadami ochrany osobných údajov a ich spracovaní v zmysle nariadenia EÚ GDPR (General Data Protection Regulation).
[2] Akékoľvek griefovanie majetku sa zakazuje!
[3] Nenadávaj, neurážaj a nevysmievaj druhých, správaj sa slušne a eticky.
[4] Nepoužívajte nevhodné, vulgárne alebo nicky zameniteľné s nickom člena A-Teamu.
[5] Nespamuj chat, nežiadaj o OP, itemy, mobov, zmenu času/počasia alebo úpravu terénu World Editom.
[6] Nekaz hru ostatným hráčom a počas PVP súboja sa neodpájaj z boja.
[7] Na serveri sa zakazuje akákoľvek NEPOVOLENÁ REKLAMA.
[8] Nepoužívaj cheaty, hacky a nezneužívaj herné bugy! Hráč je povinný každý bug bezodkladne nahlásiť.
[9] Zákaz akýchkoľvek podvodov na hráčoch, členoch ateamu, či všeobecných podvodov.
[10] Pokyny Helpera, Buildera, Administrátora a Majiteľa sú pre hráčov záväzné a hráč ich musí rešpektovať. Pokiaľ s rozhodnutím hráč nesúhlasí, môže sa obrátiť na herné fórum.
[11] Platí zákaz napomáhania či navádzania iných hráčov na porušenie pravidiel.
[12] Hráč má povinnosť priebežne sledovať pravidlá na webe pre ich prípadnú zmenu. Pri rozhodovaní sú vždy smerodajné pravidlá na webe.
[13] Žiadosť o unban môže hráč podať na fóre. Žiadosti o unban podané v hre a na TS serveri, nebudú akceptované.
[14] Každý hráč môže mať iba jeden herný účet. V prípade, že na jednom počítači, resp. IP adrese hráte viacerí, oznámte túto vec Admin teamu.
[15] Hráč je za bezpečnosť účtu zodpovedný v plnom rozsahu.
[16] V prípade banu je prísne zakázané obchádzať ban vytvorením nového účtu!
[17] Helper, Builder, Administrátor a Majiteľ môžu udeliť v prípade porušenia pravidiel nasledujúce tresty podľa závažnosti prehrešku:

  • trest prepadnutia veci
  • trest finančnej pokuty až do výšky 90% hráčovho majetku
  • trest odňatia slobody v jaili na dobu primeranú, pričom dobu určí Administrátor
  • trest dočasného mute
  • trest trvalého mute
  • trest dočasného banu
  • trest trvalého banu
  • trest trvalého IP banu
  • Stavanie a ťaženie

[18] Akékoľvek medzisubserverové obchodovanie alebo obdarovávanie (či už za hlasovaciu menu, kľúče a pod.) medzi hráčmi alebo admin teamom sa zakazuje. To platí aj na kľúče, ktoré hráč získal ako poďakovanie od serveru.
[19] Hráč, ktorý nedovŕšil 18 rokov a chce využívať herný “Alkohol” prehlasuje, že tak koná so súhlasom rodiča. V prípade nadmerného požitia alkoholických nápojov má člen ateamu právo umiestniť dotknutú osobu do jailu na dobu 30 minút a to aj opakovane.


Stavanie a ťaženie

[20] Jednoblokové stavby do výšky a kopanie jednoblokových dier narušujúcích prírodný vzhľad krajiny sú zakázané!
[21] Pri ťažbe dreva sekaj celé stromy. Levitujúce stromy nevytvárajú pekný a prirodzený obraz o krajine. Ak vyťažíš strom, nezabudni zasadiť semienko.
[22] Úpravu terénu mimo rezidencie a v jej okolí je nutné urobiť tak, aby mala prirodzený, prírodný vzhľad.
[23] Je zakázané v rámci pravidiel vytvárať rezidenciu vo villager osade s výnimkou vytvorenia rezidencie za účelom namnoženia a odvozu namnožených villagerov. Hráč môže mať rezidenciu vo vzdialenosti aspoň 100 blokov od posledného zrejmého okraja osady.
[24] Platí zákaz ničenia osád a zabíjanie či odvážanie villagerov. Výnimka z tohto pravidla je v prípade, že dôjde k rozmnoženiu villagerov zo strany hráča. V osade musia ostať vždy minimálne traja villageri.


Farmy, XP farmy a redstone obvody

[25] Povolené sú iba XP farmy. Mobtrapky alebo dropfarmy povolené nie sú. Každá XP farma podlieha kontrole členom Admin Teamu (Admin, Hl. Admin, Správca alebo Majiteľ) a môže obsahovať maximálne jeden spawner / hráč / rezidencia a to len pre svoje potreby. Verejné XP farmy sú zakázané. **
[26] V netheri a ende nie je povolené vytvárať mobtrapky alebo xp farmy.
[27] Akákoľvek farma vyžadujúca redstone, triedičky a podobné rýchloblikajúce redstone obvody si vyžadujú schválenie od člena Admin Teamu.
[28] Na serveri je prísne zakázané mať postavené jednoblokové farmy na zvieratá, ktoré nadmerne zaťažujú server. Zároveň je prísne zakázané mať v rámci chunku viac ako 100 entít a tile entít.***
[29] Povolené je vlastniť iba jednu XP farmu s maximálne jedným spawnerom / hráč / rezidencia a to len pre svoje potreby. Verejné XP farmy sú zakázané.
[30] AFK Fish farma si taktiež vyžaduje schválenie členom A-teamu. Neschválené AFK farmy budú považované za neférovú výhodu. Maximálna doba farmenia na Fish farme je 1 hodina.
[31] Je prísne zakázané stavať, prevádzkovať alebo vlastniť Blaze farmy.
[32] Je prísne zakázané využívanie AntiAFK kolotočov, rovnako ako aj iných spôsobov, ktoré zabraňujú prejdeniu hráča do stavu AFK. Výnimkou z tohto pravidla je Fish-farma, kde je obmedzená doba afkovania a cobblestone generátor.
[33] Hráč, ktorý získa Creeper spawner z pokladov alebo výmenou a chce zriadiť XP farmu je povinný tento zámer konzultovať s členom admin teamu na úrovni Administrátor vopred, pričom administrátor musí tento zámer schváliť. V prípade creeper farmy sa uplatňuje pravidlo, že v danom chunku sa nesmie stackovať viac ako 70 a nesmie dochádzať k explóziam Creeprov. Hráč môže využívať creeper farmu v čase od 22:00 do 12:00. Mimo týchto časov je prevádzkovanie Creeper farmy zakázané. Akékoľvek nadmerné preťažovanie serveru Creeper farmou bude viesť k jej zrušeniu.
[34] Iron Golem farmy sú povolené, len pokiaľ majú zriadené automatické zabíjanie Iron Golemov. Farmy, ktoré nemajú povolené automatické zabíjanie Iron Golemov a tieto entity sa im voľne túlajú po serveri budú bez upozornenia zmazané.
[35] Je prísne zakázané ďalej enchantovať, opravovať, upgradovať, premenovávať alebo akýmkoľvek spôsobom pozmenovať itemy vytvorené serverom (napr. na kovadline, smithing table a pod.).
[36] V rámci jedného chunku je povolené mať maximálne 10 kusov hláv z dôvodu prevencie pred zbytočnou záťažou serveru.
[37] Pokiaľ je ban udelený majiteľom serveru nie je proti banu možné sa odvolať na fóre.

*Herný bug – je nezamýšľané správanie itemu, schopnosti, časti hry alebo celého serveru, ktoré je v rozpore so základným pravidlom fair play a môže zásadným alebo nepatrným spôsobom narušiť hernú mechaniku, fungovanie pluginu, fungovanie serveru alebo jeho súčastí (napr. ekonomika serveru, dungeony, questy, skilly a pod.).

**Mobtrapka – Mobtrapkou alebo mobfarmou sa rozumie cielene vykopaný alebo postavený priestor (nadzemný, alebo podzemný), ktorý využíva mechanizmy vanilla minecraftu vedúcemu k nadmernému spawnovaniu mobov v takto vytvorenej mestnosti.

***Entita a Tile-Entita – Na účely výkladu pravidiel sa za Entitu považuje akýkoľvek mob – pasívny, friendly alebo hostile. Za Tile-Entitu sa na účely pravidiel považuje hopper, dropper, dispender, trapped-chest, chest, comparator a pod.