Všeobecné podmienky

Využívaním služieb serveru MidasCraft (Minecraft server, Discord, Web) a zaregistrovaním sa v hre automaticky súhlasíte s pravidlami a Všeobecnými obchodnými podmienkami serveru (ďalej len “VOP”). V prípade porušenia uvedených trestáme priestupok proti pravidlám, VOP. V prípade porušenia zákona, ktoré môže v zmysle Občianskeho zákonníka, Trestného zákona, Zákona o priestupkoch alebo ďalších zákonov spôsobiť porušenie zákona, sme nútení túto vec bezodkladne nahlásiť príslušnému orgánu.


Všeobecné podmienky

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné podmienky upravujú vzťah medzi serverom MidasCraft.eu (ďalej len „Prevádzkovateľom“) a hráčom (ďalej len „Užívateľom“).
 2. Prevádzkovateľ nie je žiadnym spôsobom žiadnou organizačnou zložkou spoločnosti Microsoft alebo organizačnou zložkou spoločnosti Mojang.
 3. Primárnym účelom poskytovanej Služby je voľnočasová aktivita, rozvíjanie osobnostných zručností, vzdelávacia a informačná činnosť.
 4. Užívateľom sa stáva fyzická osoba spôsobila k právnym úkonom. Užívateľom sa zároveň stáva fyzická osoba, ktorá s Prevádzkovateľom uzavrie Zmluvu.
 5. Užívateľ sa registráciou na hernom serveri, webovom portáli, Discord serveri alebo inej technickej službe Prevádzkovateľa zaväzuje k rešpektovaniu dokumentu „Rozšírené pravidlá serveru“ a pravidiel jednotlivých serverov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných podmienok:
  1. Rozšírené pravidlá serveru
  2. Pravidlá RPG serveru
  3. Pravidlá Survival serveru
  4. Pravidlá Discord serveru
 6. Na účely Všeobecných podmienok sa pod pojmom služba rozumie najmä, ale nie výhradne, prístup na web serveru, prístup na herný server, prístup na Discord server, prístup k Facebook stránke, prístup k Instagram účtu a iné.
 7. Registráciou na hernom serveri Prevádzkovateľa alebo na webe Prevádzkovateľa užívateľ vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami. Zároveň Užívateľ vyjadruje súhlas na logovanie všetkej komunikácie a činnosti v rámci Služby.
 8. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že nie je oprávnený uzatvárať Zmluvu s Prevádzkovateľom, poskytovať dary prevádzkovateľovi alebo iné protiplnenia za tretiu stranu, pokiaľ k tomu tretia strana nedala výslovný písomný súhlas. Tento písomný súhlas môže byť kedykoľvek Prevádzkovateľom vyžiadaný a Užívateľ je povinný ho bezodkladne predložiť.
 9. Všetok virtuálny majetok nachádzajúci sa na serverom Prevádzkovateľa je výhradným vlastníctvom Prevádzkovateľa, ktorý je prepožičiavaný v rámci hernej skúsenosti Užívateľovi. Tento virtuálny majetok nie je možné si nárokovať ani vymáhať akýmkoľvek spôsobom.
 10. Užívateľ má právo okrem herného serveru právo využívať aj Web, Discord server a prípadne iné služby ponúkané Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť prístup Užívateľa k službám v prípade porušenia pravidiel serveru zo strany Užívateľa.
 11. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za všetky škody, ktoré svojim konaním spôsobí v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami a / alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky Prevádzkovateľovi, iným Užívateľom serveru alebo iným tretím osobám. Tejto zodpovednosti sa nie je možné zbaviť a zakladá právo na náhradu spôsobenej škody.
 12. V prípade, že Užívateľ porušuje tieto Všeobecné podmienky Užívateľ registráciou udeľuje Prevádzkovateľovi výslovný súhlas na obmedzenie prístupu k prístupu na server.
 13. Užívateľ nemá právo vstupu na vývojový server a toto právo nie je nijakým spôsobom vynútiteľné. O prístupe na vývojový server rozhoduje Prevádzkovateľ.
 14. Poskytovateľ nie je priamy sprostredkovateľ služieb nachádzajúcich sa na stránkach https://donate.midascraft.eu. Akékoľvek reklamácie je možné riešiť prostredníctvom tretej strany cez ktorého platba bola uskutočnená.
 15. Akákoľvek reklamácie je možné riešiť prostredníctvom tretej strany (ďalej ako poskytovateľ platobnej brány) cez ktorého platba bola uskutočnená.
 16. Donating systém serveru prevádzkuje v plnom rozsahu spoločnosť CloudProtected t/a CraftingStore, registrovaná spoločnosť v Holandsku s VAT číslom 73584088.
 17. SMS Donating systém zabezpečuje spoločnosť Hicoria Hosting s.r.o., , IČO: 05870313, se sídlem Úpická 460, 542 33, Rtyně v Podkrkonoší, Česká republika.
 18. Všetky práva duševného vlastníctva, autorské práva a ostatné vlastnícke vzťahy prislúchajú serveru MidasCraft.eu
 19. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vytvoriť servery s obmedzeným prístupom (ďalej len „Whitelist servery“). Prístup na tieto servery nie je vymáhateľný ani nárokovateľný a o prístupe Užívateľa k tejto službe sa rozhoduje podľa individuálnych kritérií a iných individuálnych predispozícií.

Garancia dostupnosti serveru, poruchy a odstávky

 1. Prevádzkovateľ zaistí bezproblémovú prevádzku služieb s výnimkou doby nevyhnutnej na údržbu technických a softwarových prostriedkov na ktorých je Služba prevádzkovaná.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať plánované a neplánované odstávky Služby, pokiaľ to situácia vyžaduje a je nutné ich vykonať pre zaistenie ďalšieho chodu služby.
 3. Za Poruchu sa rozumie chyba v technických alebo softwarových prostriedkoch prevádzkovateľa, ktorá spôsobuje úplnú nefunkčnosť či nedostupnosť služieb, následkom čoho Užívateľ nemôže Službu využívať v plnom rozsahu. Za poruchu sa nepovažuje plánovaná odstávka.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dočasne alebo trvale prerušiť funkčnosť Služby bez predchádzajúceho ohlásenia a bez udania dôvodu.
 5. Užívateľ nemá nárok na náhradu škody či ďalších nákladov, ktoré vzniknú alebo vznikli v súvislosti s nedostupnosťou služby.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu či poškodenie dát v dôsledku hardwarovej či softwarovej poruchy.

Reklamácia Služby

 1. V prípade, ak sa Užívateľ domnieva, že poskytovaná Služba svojim rozsahom, kvalitou alebo cenou nezodpovedá podmienkam a vykazuje vady, je oprávnený príslušné práva zo zodpovednosti za tieto vady písomne uplatniť u Prevádzkovateľa Služby a to požiadavkou cez Systém podpory Služby a to na adrese: https://midascraft.eu/submit-ticket/ a to bez zbytočného odkladu po ich zistení.
 2. Užívateľ je pri uplatňovaní reklamácie svoju reklamáciu riadne zdôvodniť a dostatočne preukázať jej oprávnenosť. Súčastne je povinný Prevádzkovateľovi preukázať doklad o poskytnutej Službe – rovnopis objednávky, faktúru a pod.
 3. Reklamáciu Poskytovateľ vybaví v príslušnej zákonom stanovenej lehote.
 4. V ostatných prípadoch sa uplatnia práva zo zodpovednosti za vady a vybavenie reklamácie sa riadi predovšetkým Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Herná podpora

 1. Užívateľ sa zaväzuje na komunikáciu s Prevádzkovateľom serveru využívať hernú podporu Služby.
 2. Neregistrovaný užívateľ je oprávnený využiť hernú podporu Služby aj prostredníctvom e-mailu info@midascraft.eu.

Služba

 1. Prevádzku služby zabezpečuje team administrátorov (ďalej len „Správca služby“). Za administrátora sa výslovne považujú užívatelia s nasledujúcicmi rankami:
  1. Majiteľ
  2. Správca
  3. Hlavný Admin
  4. Hlavný Helper
  5. Hlavný Builder
  6. Admin
  7. Builder
  8. Helper
 2. Správca služby od Užívateľa nikdy nežiada prihlasovacie meno na herný účet.
 3. Správca služby nie je oprávnený vykonať zmenu prihlasovacieho hesla Užívateľa ani informovať Užívateľa o znení hesla.
 4. V prípade neaktivity Užívateľa dlhšej ako 60 dní dôjde k automatickému zmazaniu rezidencie Užívateľa.
 5. V prípade neaktivity Užívateľa dlhšej ako 70 dní dôjde k automatickému zmazaniu postupu v Jobs.
 6. V prípade neaktivity Užívateľa dlhšej ako 90 dní dôjde k automatickému zrušeniu herného účtu Užívateľa.
 7. Užívateľ je oprávnený v prípade porušenia pravidiel vedieť dôvod obmedzenia prístupu k Službe.
 8. Užívateľ je oprávnený požiadať o opätovný prístup k službe podaním „Žiadosti o unban“ prostredníctvom webu Služby.
 9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zachovať nezávislosť, apolitickosť, odbornosť a nestrannosť poskytovanej Služby. V rámci služby nie je Užívateľ oprávnený vykonávať propagáciu politických strán, politických hnutí, registrovaných alebo neregistrovaných cirkví, náboženských hnutí alebo iných občianskych združení, ktoré by mohli ohroziť nezávislosť, apolitickosť, odbornosť a nestrannosť poskytovanej Služby.
 10. Účet Užívateľa a všetky jeho súčasti je neprenosný a nie je možné s ním obchodovať. Akékoľvek prevody účtov Užívateľa na iné osoby, než na osobu pôvodného Užívateľa, či už kúpou, darovaním alebo iným spôsobom nadobudnutia, budú mať za následok ukončenie prístupu k Službe.
 11. V prípade, že dôjde zo strany Užívateľa k úmyselnému alebo neúmyselnému poškodeniu Služby, má Prevádzkovateľa právo trvalo obmedziť prístup užívateľa k Službe a to aj v prípade, že to nie je výslovne uvedené v pravidlách Služby. Tým nie je dotknuté právo na odškodnenie v zmysle Občianskeho zákona.
 12. Užívateľ nie je oprávnený pripájať sa k Službe s použitím VPN klienta alebo proxy serveru. Užívateľ je oprávnený požiadať o udelenie výnimky prostredníctvom Hernej podpory Služby, pričom je nevyhnutné, aby svoju žiadosť riadne odôvodnil. Rozhodnutie o udelenie výnimky na pripojenie k Službe udeľuje Prevádzkovateľ.
 13. Prevádzkovateľ má právo zamedziť prístup k Službe ktorémukoľvek Užívateľovi a to bez udania dôvodu.

Ochrana osobných údajov

 1. Registráciou na našom serveri udeľuje Užívateľ súhlas so spracovaním osobných informáciách podľa smernice GDPR s účinnosťou odo dňa 25.05.2018.
 2. Registráciou na našom serveri Užívateľ udeľuje súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov
 3. Prevádzkovateľ ako aj Užívateľ sa zaväzujú k mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa vzájomne dozvedeli v súvislosti s prevádzkovaním serveru.
 4. Ochrana osobných údajov sa nevzťahuje na prípad, kedy má prevádzkovateľ informačnú povinnosť ustanovenú zákonom (napr. pri trestnom čine apartheidu, popierania  zločinov komunizmu, nacizmu a fašizmu a pod.), alebo keď si informácie vyžiadajú štátne orgány na to oprávnené zákonom, alebo ide o informácie, ktoré sú verejne dostupné.
 5. Užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z..
 6. Užívateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami, alebo činmi prevádzkovateľa na elektronickú adresu užívateľa a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií na elektronickú adresu klienta.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky doplniť a zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Záverečné ustanovenia

 1. Za rozhodné právo týchto Všeobecných podmienok sa považuje právo Európskej únie.
 2. V prípade akéhokoľvek sporu alebo sporného nároku vyplývajúceho z tejto zmluvy alebo s touto zmluvou súvisiaceho, sa zmluvné strany (hráč a zástupca serveru) dohodli, že sa prednostne pokúsia spor alebo sporný nárok vyriešiť prostredníctvom mediácie. Mediácia bude vykonaná mediátorom zapísaným v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a v zmysle Zákona o mediácii. Ak sa mediáciou nedosiahne dohoda do 6 mesiacov od doručenia žiadosti o začatie mediácie protistrane, akékoľvek spory alebo sporné nároky budú riešené rozhodcovským konaním podľa Zákona o rozhodcovskom konaní Rozhodcovským súdom.
 3. Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Všeobecných podmienok nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení týchto Všeobecných podmienok, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu týchto Všeobecných podmienok.
 4. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2022.

Email: info@midascraft.eu
Web: www.midascraft.eu