Pravidlá

Pravidlá sú na našom serveri na to, aby sa dodržiavali, a aby náš server mohol bez problémov fungovať. Preto máme niekoľko pravidiel určených pre rôzne servery. Najdôležitejšou zásadou na našom serveri je zásada prezumpcie neviny a v sporných prípadoch môže byť nariadený súdny proces s daným hráčom priamo na serveri, kde sa predložia všetky dôkazy. Zároveň na našom serveri uplatňujeme aj zásadu “zdravého rozumu” (pozn. známa aj ako “sedliacky rozum”) a zároveň sa pri uplatňovaní pravidiel zo strany člena A-teamu vždy zohľadnuje aj to, či bola porušená aj zásada fair-play hry. Pri nesúlade pravidiel serveru sa vždy uplatňujú tzv. rozšírené pravidlá serveru, a zároveň zásada, že najaktuálnejšia forma pravidiel sa nachádza vždy na webe.


Pravidlá RPGPravidlá Creative
Pravidlá SurvivalPravidlá Vanilla
Zásady ochrany osobných údajovVšeobecné a obchodné podmienky
Rozšírené pravidlá serveru


Prezumpcia neviny – znamená, že každý hráč, ktorý je obvinený zo spáchania priestupku alebo trestného činu, je považovaný za nevinného dovtedy, kým administrátor nevznesie právoplatné rozhodnutie o jeho vine alebo nevine.

Zásada zdravého rozumu – schopnosť človeka využívať predstavivosť, skúsenosti a spomienky k dosiahnutiu istého úsudku alebo názoru o každodennej realite. Táto schopnosť sa na rozdiel od individuálneho uvažovania opiera o predpoklad univerzálnych rozumových schopností, ktoré sú rovnaké pre každého človeka. Výraz sa taktiež zvykne v hovorovej reči využívať na označenie rozumu obyčajného (priemerného) človeka alebo súhrn významových útvarov (najmä názorov a foriem myslenia) a návykov, ktoré používa obyčajný človek vo svojej každodennej činnosti. Dôležitosť zdravého rozumu v bežnom ľudskom živote je nesmierna, pretože nám dovoľuje vyvarovať sa každodenným nebezpečenstvám a predchádzať nehodám. Práve preto sa v bežnom jazyku zvykne synonymicky vyjadrovať táto ľudská vlastnosť ako: “Sedliacky rozum” alebo “Mať Filipa“.