Pravidlá RPG

Aby náš server mohol bez problémov fungovať, máme u nás niekoľko pravidiel rozdelených do rôznych kategórií. Najdôležitejšou zásadou na našom serveri je zásada prezumpcie neviny a v sporných prípadoch môže byť nariadený súdny proces s daným hráčom priamo na serveri, kde sa predložia všetky dôkazy. Zároveň na našom serveri uplatňujeme aj zásadu “zdravého rozumu” (pozn. známa aj ako “sedliacky rozum”) a zároveň sa pri uplatňovaní pravidiel zo strany člena A-teamu vždy zohľadnuje aj to, či bola porušená aj zásada fair-play hry.


Všeobecné pravidlá

[1] Hráč sa zaväzuje v plnej miere rešpektovať pravidlá serveru, všeobecné a obchodné podmienky serveru. Hraním na serveri hráč udeľuje súhlas so zásadami ochrany osobných údajov a ich spracovaní v zmysle nariadenia EÚ GDPR (General Data Protection Regulation).
[2] Akékoľvek griefovanie majetku sa zakazuje!
[3] Jednoblokové stavby do výšky narušujúce prírodný vzhľad krajiny sú zakázané!
[4] Nenadávaj, neurážaj a nevysmievaj druhých, správaj sa slušne a eticky.
[5] Nepoužívajte nevhodné, vulgárne alebo nicky zameniteľné s nickom člena A-Teamu.
[6] Nespamuj chat, nežiadaj o OP, itemy, mobov, zmenu času/počasia alebo úpravu terénu World Editom.
[7] Rešpektuj pravidlá Dungeonov. Platí zákaz nastavovania si home v dungeonoch. Rovnako platí zákaz zneužívania príkazu /home alebo príkazu /back.
[8] Nekaz hru ostatným hráčom a počas PVP súboja sa neodpájaj z boja alebo z hry (postihujeme to banom). Nezabíjaj hráčov tzv. spawn killom, pokiaľ viackrát zabiješ toho istého hráča alebo na seba naportuješ kamarátov, ktorí ho zabijú za účelom znepríjemňovania hry a šikany iného hráča, považuje sa to za hrubé porušenie pravidiel.
[9] PVP je voľne povolené v nasledujúcich svetoch: Addolan, Nether, End, prípadne v arénach na to urečných. PVP je zakázané v Ťažobnom svete, Hlavnom svete a v Tripolise
[10] Na serveri sa zakazuje akákoľvek NEPOVOLENÁ REKLAMA.
[11] Nepoužívaj cheaty, hacky a nezneužívaj herné bugy! Hráč je povinný každý bug bezodkladne nahlásiť. Je prísne zakázané ďalej enchantovať, alebo opravovať na kovadline itemy vytvorené serverom (Common, Uncommon, Rare, Legendary, Upgraded Legendary)*
[12] Zákaz akýchkoľvek podvodov na hráčoch, členoch ateamu, či všeobecných podvodov.
[13] Pokyny Helpera, Buildera, Administrátora a Majiteľa sú pre hráčov záväzné a hráč ich musí rešpektovať. Pokiaľ s rozhodnutím hráč nesúhlasí, môže sa obrátiť na herné fórum.
[14] Platí zákaz napomáhania či navádzania iných hráčov na porušenie pravidiel.
[15] Hráč má povinnosť priebežne sledovať pravidlá na webe pre ich prípadnú zmenu. Pri rozhodovaní sú vždy smerodajné pravidlá na webe.
[16] Hráč, ktorý nedovŕšil 18 rokov a chce využívať herný “Alkohol” prehlasuje, že tak koná so súhlasom rodiča. Hráč môže túto funkciu využívať medzi 19:00 – 06:00. V prípade nadmerného požitia alkoholických nápojov má člen ateamu právo umiestniť dotknutú osobu do jailu na dobu 30 minút a to aj opakovane.
[17] Žiadosť o unban môže hráč podať na fóre. Žiadosti o unban podané v hre, nebudú akceptované.
[18] Každý hráč môže mať iba jeden herný účet. V prípade, že na jednom počítači, resp. IP adrese hráte viacerí, oznámte túto vec Admin teamu.
[19] Hráč je za bezpečnosť účtu zodpovedný v plnom rozsahu.
[20] V prípade banu je prísne zakázané obchádzať ban vytvorením nového účtu!
[21] Helper, Builder, Administrátor a Majiteľ môžu udeliť v prípade porušenia pravidiel nasledujúce tresty podľa závažnosti prehrešku:

● trest prepadnutia veci
● trest finančnej pokuty až do výšky 90% hráčovho majetku
● trest nútenej práce v Trestaneckej kolónii
● trest odňatia slobody v jaili na dobu primeranú, pričom dobu určí Administrátor
● trest odňatia slobody na záchytke, v prípade nadmerného požitia alkoholu
● trest dočasného mute
● trest trvalého mute
● trest dočasného banu
● trest trvalého banu
● trest trvalého IP banu

[22] Akékoľvek medzisubserverové obchodovanie alebo obdarovávanie (či už za hlasovaciu menu, kľúče a pod.) medzi hráčmi alebo admin teamom sa zakazuje. To platí aj na kľúče, ktoré hráč získal ako poďakovanie od serveru.
[23] V prípade, že si hráč prenajme alebo zakúpi pozemok so stavbou, ktorá sa nachádza v niektorom z hlavných svetov (Hl. Svet, Addolan, Tripolis a pod.) sa prísne zakazuje výrazným spôsobom narúšať estetický vzhľad budovy, ktorý je v rozpore so zaužívanou a okolitou architektúrou.
[24] V prípade, že hráčovi expiruje prenájom pozemku, obydlia, alebo miestnosti a tento prenájom si včas neobnoví, majetok, ktorý sa v danej chvíli nachádza na pozemku, obydlí, alebo miestnosti pripadne beztrestne ďalšiemu hráčovi, ktorý si ho prenajme.


Pravidlá hlavného sveta

[25] Pri ťažbe dreva sekaj celé stromy. Levitujúce stromy nevytvárajú pekný a prirodzený obraz o krajine. Ak vyťažíš strom, nezabudni zasadiť semienko.
[26] Úpravu terénu mimo rezidencie a v jej okolí je nutné urobiť tak, aby mala prirodzený, prírodný vzhľad.
[27] Hráčom s rankom [D] Donator a [D+] Donator+ sa zakazuje ťažba surovín mimo rezidencie. Na ťažbu musia využiť ťažobný svet.
[28] Platí zákaz ukazovať iným hráčom poklady na spawne. Platí zákaz uzamykania truhiel, ktoré slúžia ako poklady.


Pravidlá ťažobného sveta

[29] Na ťažbu surovín použi Ťažobný svet.
[30] Ak hráč nájde spawner v Ťažobnom svete a podarí sa mu ho vyťažiť, je oprávnený si ho presunúť do normálneho sveta, kde sa môže použiť na postavenie XP farmy.
[31] V Ťažobnom svete je povolená výstavba v rámci pravidiel, avšak z dôvodu častého resetovania Ťažobného sveta sa neodporúča.


Pravidlá dungeon sveta

[32] V Dungeon svete je voľne povolené PVP bez obmedzení v súlade s pravidlom č. 8
[33] V Dungeon svete je prísne zakázané sa portovať AKÝMKOĽVEK spôsobom. V prípade smrti môže rank Donator využiť príkaz /back, pre navrátenie sa na miesto svojej poslednej smrti.
[34] V Dungeon svete môžete na prepravu používať chôdzu, beh, skákanie, jazdu na koni a jazdu na prasati.


Pravidlá donator sveta

[35] Do Donator sveta (Tripolisu) majú prístup iba ranky [D] Donator a [D+] Donator +. Vstup bežných hráčov do Donate sveta je prísne zakázaný.
[36] Itemy, ktoré si nakúpite v Donator svete je prísne zakázané ďalej predávať v hlavnom svete (či už v ChestShope, alebo v Auction House) a sú určené výhradne pre osobné použitie kupujúceho hráča (nemôžete ich darovať).
[37] Všetky výhody Donator sveta sú určené iba pre ranky [D] Donator a [D+] Donator + a sú neprenosné.


Redstone & Mobtrapky & Entity & Obchody a XP farmy
[38] Povolené sú iba XP farmy. Mobtrapky alebo dropfarmy povolené nie sú. Každá XP farma podlieha kontrole členom Admin Teamu (Admin, Hl. Admin, Správca alebo Majiteľ) a môže obsahovať maximálne jeden spawner / hráč / rezidencia a to len pre svoje potreby. Verejné XP farmy sú zakázané. **
[39] V netheri, ende a mining svete nie je povolené vytvárať mobtrapky alebo xp farmy.
[40] Akákoľvek farma vyžadujúca redstone, triedičky a podobné rýchloblikajúce redstone obvody si vyžadujú schválenie od člena Admin Teamu.
[41] Na serveri je prísne zakázané mať postavené jednoblokové farmy na zvieratá, ktoré nadmerne zaťažujú server. Zároveň je prísne zakázané mať v rámci chunku viac ako 70 entít a tile-entít súčasne.***
[42] Povolené je vlastniť iba jednu XP farmu / hráč / rezidencia a to len pre svoje potreby. Verejné XP farmy sú zakázané.
[43] Akýkoľvek druh AFK fish farmy, fish farmy, autofishera, autoclickera, módu, alebo iného spôsobu, ktorý umožňuje chytanie rýb bez prítomnosti pri PC sa zakazuje.
[44] Je prísne zakázané stavať, prevádzkovať alebo vlastniť Blaze farmy.
[45] Spustenie obchodu a jeho umiestnenie na /warp Shopy musí schváliť prítomný člen ateamu s rankom Helper a vyššie.
[46] Je prísne zakázané využívať nadmerné množstvo itemframov v rezidenciách či už na označenie skladov, alebo predajných položiek. V prípade obchodov sa môže v primeranom množstve použiť itemframe na označenie tovaru, ktorý sa inak nedá označiť.
[47] Guardian mobtrapka vyžaduje špeciálne povolenie a jej stavbu je vopred potrebné konzultovať s vedením serveru. Za prevádzku Guardian mobtrapky sa platí serveru mesačný poplatok ingame money.
[48] Je prísne zakázané využívanie AntiAFK kolotočov, rovnako ako aj iných spôsobov, ktoré zabraňujú prejdeniu hráča do stavu AFK. Výnimkou z tohto pravidla cobblestone generátor a iné farmy, ktorých prevádzkovanie musí schváliť ateam.


Všeobecné pravidlá dungeonov

[49] V Dungeonoch je prísne zakázané akýmkoľvek spôsobom bugovať a zneužívať herné mechaniky tak, aby sa obšiel zamýšľaný účel dungeonu. Takéto konanie sa bude trestať trvalým banom.
[50] V Dungeonoch je prísne zakázané používať Potion of invisibility a psy.
[51] V Dungeonoch, vstupoch do dunegonov alebo ich bezprostrednom okolí, je prísne zakázané vytvárať úmyselnú, alebo neúmyselnú blokádu, alebo akýmkoľvek iným spôsobom znemožniť vstup do dungeonu inému hráčovi, ktorý má o tento vstup záujem.
[52] V časových dungeonoch, ktoré sa otvárajú v určitý čas, je prísne zakázané zdržiavať sa mimo vymedzeného času. Za zdržiavanie sa v uzamknutom dungeone môže byť udelený ban.
[53] Platí prísny zákaz afkovania v time-lock dungeonoch počas aj mimo času konania eventov za účelom získania lootu bez aktívneho zapojenia sa do bojov. Takéto konanie môže vyústiť až do trestu v podobe vyhodenia z eventu, zo serveru, alebo v opakovaných prípadoch až do banu.


Pravidlá eventov

[54] Platí prísny zákaz nosenia a používania hokejového vybavenia mimo štadiónu. Za tento prečin je možné udeliť ban.

*Herný bug – je nezamýšľané správanie itemu, schopnosti, časti hry alebo celého serveru, ktoré je v rozpore so základným pravidlom fair play a môže zásadným alebo nepatrným spôsobom narušiť hernú mechaniku, fungovanie pluginu, fungovanie serveru alebo jeho súčastí (napr. ekonomika serveru, dungeony, questy, skilly a pod.).

**Mobtrapka – Mobtrapkou alebo mobfarmou sa rozumie cielene vykopaný alebo postavený priestor (nadzemný, alebo podzemný), ktorý využíva mechanizmy vanilla minecraftu vedúcemu k nadmernému spawnovaniu mobov v takto vytvorenej mestnosti.

***Entita a Tile-Entita – Na účely výkladu pravidiel sa za Entitu považuje akýkoľvek mob – pasívny, friendly alebo hostile. Za Tile-Entitu sa na účely pravidiel považuje hopper, dropper, dispender, trapped-chest, chest, comparator a pod.