Senátor

Demokracia je základom každého právneho štátu a inak to nie je ani na MidasCrafte! Kráľ Midas sa rozhodol ustanoviť funkciu senátora, ktorý bude slúžiť ako poradný orgán pre majiteľa serveru.


Senátor

Senátor je volený bez nutnosti klanovej príslušnosti a v priamych voľbách ho volia všetci hráči na serveri v určenom čase. Kandidatúry na senátora musia byť ohlásené najneskôr 24 hodín pred začatím volieb. Podmienkou na kandidovanie do senátu je minimálny čas 14 dní aktívneho pôsobenia na serveri. Kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov bude vymenovaný do funkcie senátora a bude mu pridelený rank [S*] Senator.


Všeobecné pravidlá

  • Senátor má vždy funkčné obdobie najviac 30 dní. Senátor môže zastávať funkciu maximálne dve volebné obdobia po sebe.
  • Rank [S*] Senator získava kandidát s najvyšším počtom hlasov.
  • V prípade rovnosti hlasov rozhoduje žreb.
  • Rank [S*] Senator požíva tie isté výhody ako Donator serveru a má obmedzené administrátorské práva (/kick, /warn, /tempmute a Admin Chat)
  • Predseda senátu plní úlohu dočasného člena admin teamu, má obmedzené právomoci na udržiavanie poriadku, môže predkladať svoje návrhy majiteľovi serveru a zastupuje hráčov navonok voči majiteľovi.
  • Každý senátor je povinný plniť úlohy uložené Majiteľom serveru za spolupráce hráčov na serveri.
  • V prípade zneužitia právomoci zo strany Predsedu senátu, závažného porušenia pravidiel, zločinom proti ľudskosti, demokracii či serveru má právo Admin Team postupovať v rámci pravidiel.
  • Predseda senátu nepožíva diplomatické výhody a imunity.