Pravidlá Tekkit

Aby náš server mohol bez problémov fungovať, máme u nás niekoľko pravidiel rozdelených do rôznych kategórií. Najdôležitejšou zásadou na našom serveri je zásada prezumpcie neviny a v sporných prípadoch môže byť nariadený súdny proces s daným hráčom priamo na serveri, kde sa predložia všetky dôkazy. Zároveň na našom serveri uplatňujeme aj zásadu “zdravého rozumu” (pozn. známa aj ako “sedliacky rozum”) a zároveň sa pri uplatňovaní pravidiel zo strany člena A-teamu vždy zohľadnuje aj to, či bola porušená aj zásada fair-play hry.


Všeobecné pravidlá

[1] Hráč sa zaväzuje v plnej miere rešpektovať pravidlá serveru, všeobecné a obchodné podmienky serveru. Hraním na serveri hráč udeľuje súhlas so zásadami ochrany osobných údajov a ich spracovaní v zmysle nariadenia EÚ GDPR (General Data Protection Regulation).
[2] Akékoľvek griefovanie majetku sa zakazuje!
[3] Jednoblokové stavby do výšky narušujúce prírodný vzhľad krajiny sú zakázané!
[4] Nenadávaj, neurážaj a nevysmievaj druhých, správaj sa slušne a eticky.
[5] Nepoužívajte nevhodné, vulgárne alebo nicky zameniteľné s nickom člena A-Teamu.
[6] Nespamuj chat, nežiadaj o OP, itemy, mobov, zmenu času/počasia alebo úpravu terénu World Editom.
[7] Rešpektuj pravidlá Dungeonov. Platí zákaz nastavovania si home v dungeonoch. Rovnako platí zákaz zneužívania príkazu /home alebo príkazu /back.
[8] Nekaz hru ostatným hráčom a počas PVP súboja sa neodpájaj z boja alebo z hry (postihujeme to banom). Nezabíjaj hráčov tzv. spawn killom, pokiaľ viackrát zabiješ toho istého hráča alebo na seba naportuješ kamarátov, ktorí ho zabijú za účelom znepríjemňovania hry a šikany iného hráča, považuje sa to za hrubé porušenie pravidiel.
[9] PVP je voľne povolené v nasledujúcich svetoch: Addolan, Nether, End, prípadne v arénach na to urečných. PVP je zakázané v Ťažobnom svete, Hlavnom svete a v Tripolise
[10] Na serveri sa zakazuje akákoľvek NEPOVOLENÁ REKLAMA.
[11] Nepoužívaj cheaty, hacky a nezneužívaj herné bugy! Hráč je povinný každý bug bezodkladne nahlásiť. Je prísne zakázané ďalej enchantovať, alebo opravovať na kovadline itemy vytvorené serverom (Common, Uncommon, Rare, Legendary, Upgraded Legendary)
[12] Zákaz akýchkoľvek podvodov na hráčoch, členoch ateamu, či všeobecných podvodov.
[13] Pokyny Helpera, Buildera, Administrátora a Majiteľa sú pre hráčov záväzné a hráč ich musí rešpektovať. Pokiaľ s rozhodnutím hráč nesúhlasí, môže sa obrátiť na herné fórum.
[14] Platí zákaz napomáhania či navádzania iných hráčov na porušenie pravidiel.
[15] Hráč má povinnosť priebežne sledovať pravidlá na webe pre ich prípadnú zmenu. Pri rozhodovaní sú vždy smerodajné pravidlá na webe.
[16] Hráč, ktorý nedovŕšil 18 rokov a chce využívať herný “Alkohol” prehlasuje, že tak koná so súhlasom rodiča. Hráč môže túto funkciu využívať medzi 19:00 – 06:00. V prípade nadmerného požitia alkoholických nápojov má člen ateamu právo umiestniť dotknutú osobu do jailu na dobu 30 minút a to aj opakovane.
[17] Žiadosť o unban môže hráč podať na fóre. Žiadosti o unban podané v hre, nebudú akceptované.
[18] Každý hráč môže mať iba jeden herný účet. V prípade, že na jednom počítači, resp. IP adrese hráte viacerí, oznámte túto vec Admin teamu.
[19] Hráč je za bezpečnosť účtu zodpovedný v plnom rozsahu.
[20] V prípade banu je prísne zakázané obchádzať ban vytvorením nového účtu!
[21] Helper, Builder, Administrátor a Majiteľ môžu udeliť v prípade porušenia pravidiel nasledujúce tresty podľa závažnosti prehrešku:

● trest prepadnutia veci
● trest finančnej pokuty až do výšky 90% hráčovho majetku
● trest nútenej práce v Trestaneckej kolónii
● trest odňatia slobody v jaili na dobu primeranú, pričom dobu určí Administrátor
● trest odňatia slobody na záchytke, v prípade nadmerného požitia alkoholu
● trest dočasného mute
● trest trvalého mute
● trest dočasného banu
● trest trvalého banu
● trest trvalého IP banu


Pravidlá sveta

[18] Pri ťažbe dreva sekaj celé stromy. Levitujúce stromy nevytvárajú pekný a prirodzený obraz o krajine. Ak vyťažíš strom, nezabudni zasadiť semienko.
[19] Platí zákaz ukazovať iným hráčom poklady na spawne. Platí zákaz uzamykania truhiel, ktoré slúžia ako poklady.


Redstone & Mobtrapky & Entity & Obchody a XP farmy

[20] Povolené sú iba XP farmy. Mobtrapky povolené nie sú. Každá XP farma musí byť schválená členom Admin Teamu (Admin, Hl. Admin, Správca alebo Majiteľ)
[21] V netheri, ende a mining svete nie je povolené vytvárať mobtrapky alebo xp farmy.
[22] Na serveri je prísne zakázané mať postavené jednoblokové farmy na zvieratá, ktoré nadmerne zaťažujú server.
[23] Povolené je vlastniť iba jednu XP farmu / hráč / rezidencia a to len pre svoje potreby. Verejné XP farmy sú zakázané.
[24] Spustenie obchodu a jeho umiestnenie na /warp Shopy musí schváliť prítomný člen ateamu s rankom Helper a vyššie.
[25] Je prísne zakázané využívať nadmerné množstvo itemframov v rezidenciách či už na označenie skladov, alebo predajných položiek. V prípade obchodov sa môže v primeranom množstve použiť itemframe na označenie tovaru, ktorý sa inak nedá označiť.


Pravidlá módov

[26] Hráčom je prísne zakázané mať viac ako 2 Reaktory z módu „Big Reactors“ v jednom chunku.
[27] Hráčom je prísne zakázané mať viac ako 6 Alveary a 15 Apiary z módu „Forestry“ v jednom chunku.
[28] Hráč je povinný zabezpečiť aby sa MultiBlock štruktúry nachádzali iba v jednom chunku.
[29] Hráč je povinný zabezpečiť odstup minimálne 1 blok medzi jednotlivímy MultiBlock štruktúrami.


BLACKLIST ITEMOV

 • Teleport Tether — Slúži ako chunkloader
 • Block Breaker — Automatické farmy bez použitia energie
 • Chunk Loader — Chunk Loader
 • Spot Loader — Chunk Loader
 • Flint Duster — Griefing
 • Fireworks Rocket Louncher — Griefing
 • Improved Fireworks Rocket Louncher — Griefing
 • Obsidian Wither Rifle — Griefing
 • Lightning Red — Griefing
 • Sunray — Griefing
 • Powder Knuckle — Griefing
 • Improved Powder Knuckle — Griefing
 • Nether Bellows: — Griefing
 • Ender Rail Accelerator — Griefing
 • Nuke — Griefing
 • Sticky Dynamite — Griefing
 • Dynamite — Griefing
 • Mining laser — Griefing
 • Industrial Alarm — Otravny zvuk
 • Howler Alarm — Otravny zvuk
 • Beginners Turtle — Vyrazné ulahčenie začiatku
 • Nova Cataclysm — Griefing
 • Energy Collector MK3 — Výrazné uľahčenie hry
 • Energy Collector MK2 — Výrazné uľahčenie hry (Povolene pre D+)
 • Red Morningstar — Možné použitie na griefing
 • Tunnel Bore — Možný griefing
 • Quarry — Dočasne zakázaný do príchodu ťažobného svetu

*Herný bug – je nezamýšľané správanie itemu, schopnosti, časti hry alebo celého serveru, ktoré je v rozpore so základným pravidlom fair play a môže zásadným alebo nepatrným spôsobom narušiť hernú mechaniku, fungovanie pluginu, fungovanie serveru alebo jeho súčastí (napr. ekonomika serveru, dungeony, questy, skilly a pod.).

**Mobtrapka – Mobtrapkou alebo mobfarmou sa rozumie cielene vykopaný alebo postavený priestor (nadzemný, alebo podzemný), ktorý využíva mechanizmy vanilla minecraftu vedúcemu k nadmernému spawnovaniu mobov v takto vytvorenej mestnosti.

***Entita a Tile-Entita – Na účely výkladu pravidiel sa za Entitu považuje akýkoľvek mob – pasívny, friendly alebo hostile. Ďalej sa za entitu považuje aj itemframe armorstand. Za Tile-Entitu sa na účely pravidiel považuje hopper, dropper, dispender, trapped-chest, chest, comparator a pod.