Pravidlá Skyblock

Aby náš server mohol bez problémov fungovať, máme u nás niekoľko pravidiel rozdelených do rôznych kategórií. Najdôležitejšou zásadou na našom serveri je zásada prezumpcie neviny a v sporných prípadoch môže byť nariadený súdny proces s daným hráčom priamo na serveri, kde sa predložia všetky dôkazy. Zároveň na našom serveri uplatňujeme aj zásadu “zdravého rozumu” (pozn. známa aj ako “sedliacky rozum”) a zároveň sa pri uplatňovaní pravidiel zo strany člena A-teamu vždy zohľadnuje aj to, či bola porušená aj zásada fair-play hry.


Všeobecné pravidlá

[1] Hráč sa zaväzuje v plnej miere rešpektovať pravidlá serveru, všeobecné a obchodné podmienky serveru.
[2] Akékoľvek griefovanie majetku sa zakazuje!
[3] Nenadávaj, neurážaj a nevysmievaj druhých, správaj sa slušne a eticky.
[4] Nekaz hru ostatným hráčom a počas PVP súboja sa neodpájaj z boja alebo z hry (postihujeme to banom). Nezabíjaj hráčov tzv. spawn killom, pokiaľ viackrát zabiješ toho istého hráča alebo na seba naportuješ kamarátov, ktorí ho zabijú za účelom znepríjemňovania hry a šikany iného hráča, považuje sa to za hrubé porušenie pravidiel.
[5] Nepoužívajte nevhodné, vulgárne alebo nicky zameniteľné s nickom člena A-Teamu.
[6] Nespamuj chat, nežiadaj o OP, itemy, mobov, zmenu času/počasia alebo úpravu terénu World Editom.
[7] Na serveri sa zakazuje akákoľvek NEPOVOLENÁ REKLAMA.
[8] Nepoužívaj cheaty, hacky a nezneužívaj herné bugy! Hráč je povinný každý bug bezodkladne nahlásiť.
[9] Zákaz akýchkoľvek podvodov na hráčoch, členoch ateamu, či všeobecných podvodov.
[10] Pokyny Helpera, Buildera, Administrátora a Majiteľa sú pre hráčov záväzné a hráč ich musí rešpektovať. Pokiaľ s rozhodnutím hráč nesúhlasí, môže sa obrátiť na herné fórum.
[11] Platí zákaz napomáhania či navádzania iných hráčov na porušenie pravidiel.
[12] Hráč má povinnosť priebežne sledovať pravidlá na webe pre ich prípadnú zmenu.
[13] Žiadosť o unban môže hráč podať na fóre. Žiadosti o unban podané v hre, nebudú akceptované.
[14] Každý hráč môže mať iba jeden herný účet. V prípade, že na jednom počítači, resp. IP adrese hráte viacerí, oznámte túto vec Admin teamu.
[15] Hráč je za bezpečnosť účtu zodpovedný v plnom rozsahu.
[16] V prípade banu je prísne zakázané obchádzať ban vytvorením nového účtu!
[17] Na ostrove je povolené vytvoriť 4 vodopády alebo lávopády.
[18] Hráč má povinnosť dostatočne osvetliť svoj ostrov a zabrániť tak nadmernému spawnovaniu mobov.
[19] Na ostrove je povolené stavať a používať Mobtrapky. Každý hráč však môže mať maximálne 2 Mobtrapky. Mobtrapky musia byť od seba vzdialené minimálne 20 blokov na každú stranu a nesmú byť pod sebou. Celková aktívna plocha jednej mobtrapky môže byť maximálne 4 chunky. Verejné XP farmy, verejné enchant table, a verejné kovadliny nie sú povolené, každý hráč zodpovedá za ich zabezpečenie pred prístupom verejnosti sám.
[20] Hráč má povinnosť požiadať o schválenie príslušného redstone obvodu, farmy, či mobtrapky do 24 hodín od jej spustenia.
[21] Na serveri je prísne zakázané mať postavené jednoblokové farmy na zvieratá, ktoré nadmerne zaťažujú server. Zároveň je prísne zakázané mať v rámci chunku viac ako 70 entít a tile-entít súčasne.***
[22] Prísne sa zakazuje stavať mobtrapky a XP farmy, ktoré využívajú teleportovanie mobov cez Nether portál.
[23] Akákoľvek farma vyžadujúca redstone, triedičky a podobné rýchloblikajúce redstone obvody si vyžadujú schválenie od člena Admin Teamu.
[24] Na serveri je zakázané mať mobtrapku, obvod alebo zvieraciu farmu, ktorá nadmerne zaťažuje server.
[25] Je zakázané stavať ostrovy z ironblockov, pecí, crafting tables, brewing stands a podobne, za účelom dosiahnutia top pozície v leveli ostrova.
[26] Je zakázané resetovať ostrovy a jeho vyťaženia za účelom získania surovín a ich prenos na nový ostrov, resp. do iného teamu. Rovnako sa zakazuje aj takéto dočasné uloženie surovín u iného hráča.
[27] Rešpektuj pravidlá Dungeonov. Platí zákaz nastavovania si home v dungeonoch. Rovnako platí zákaz zneužívania príkazu /home alebo príkazu /back.
[28] Vo svetoch DarkLands a WildLands je voľne povolené PVP
[29] Helper, Builder, Administrátor a Majiteľ môžu udeliť v prípade porušenia pravidiel nasledujúce tresty podľa závažnosti prehrešku:
● trest prepadnutia veci
● trest finančnej pokuty až do výšky 90% hráčovho majetku
● trest nútenej práce v Trestaneckej kolónii
● trest dočasného mute
● trest trvalého mute
● trest dočasného banu
● trest trvalého banu
● trest trvalého IP banu

[30] Akékoľvek medzisubserverové obchodovanie alebo obdarovávanie (či už za hlasovaciu menu, kľúče a pod.) medzi hráčmi alebo admin teamom sa zakazuje. To platí aj na kľúče, ktoré hráč získal ako poďakovanie od serveru.
[31] AFK Fish farma si taktiež vyžaduje schválenie členom A-teamu. Neschválené AFK farmy budú považované za neférovú výhodu. Maximálna doba farmenia na Fish farme je 1 hodina.
[32] Je prísne zakázané ďalej enchantovať, alebo opravovať na kovadline itemy vytvorené serverom (Common, Uncommon, Rare, Legendary, Upgraded Legendary).
[33] Je povolené mať iba jednu Iron golem farmu na ostrove s maximálnou rozlohou 4 chunky.


 *Herný bug – je nezamýšľané správanie itemu, schopnosti, časti hry alebo celého serveru, ktoré je v rozpore so základným pravidlom fair play a môže zásadným alebo nepatrným spôsobom narušiť hernú mechaniku, fungovanie pluginu, fungovanie serveru alebo jeho súčastí (napr. ekonomika serveru, dungeony, questy, skilly a pod.).

**Mobtrapka – Mobtrapkou alebo mobfarmou sa rozumie cielene vykopaný alebo postavený priestor (nadzemný, alebo podzemný), ktorý využíva mechanizmy vanilla minecraftu vedúcemu k nadmernému spawnovaniu mobov v takto vytvorenej mestnosti.

***Entita a Tile-Entita – Na účely výkladu pravidiel sa za Entitu považuje akýkoľvek mob – pasívny, friendly alebo hostile. Za Tile-Entitu sa na účely pravidiel považuje hopper, dropper, dispender, trapped-chest, chest, comparator a pod.