Klany

[toc]

Registrácia klanu

[1] Hráči majú právo vytvoriť si vlastný klan a požiadať o pridanie do zoznamu.
[2] Na založenie klanu musia existovať minimálne piati zakladajúci členovia, ktorí aktívne hrajú na RPG serveri a majú nahratých minimálne 72 hodín herného času (nie času od zaregistrovania). Člen vedenia serveru pred registráciou preverí aktivitu zakladajúcich členov klanu.
[3] Členom klanu po jeho založení môže byť aj hráč, ktorý má nahraných aj menej ako 72 hodín herného času.
[4] Pre založenie klanu je potrebné mať vybudovanú klanovú budovu / pevnosť, ktorá bude reprezentovať klan vo vnútri aj navonok.
[5] V rámci klanovej budovy, v rámci nádvoria klanovej budovy alebo pod klanovou budovou je potrebné mať aktívnu hviezdnu bránu. Prístup k tejto hviezdnej bráne majú iba členovia klanu. Hviezdna brána je do klanu umiestňovaná po konzultácii s vedením serveru.
[6] V rámci klanovej budovy je potrebné umiestniť klanový uzamykateľný trezor, ktorý bude obsahovať nasleudjúci zoznam itemov, ktorý predstavuje zábezpeku v prípade porušenia pravidiel zo strany klanu a s týmito itemami je po založení klanu zakázané nakladať, premiestňovať ich, či dopĺňať:

 • 9 stakov Emerald block
 • 36 stackov Coal block
 • 27 stackov Gold block,
 • 18 stackov Diamond block,
 • 1 kus kompletného setu Lorica Segmentata alebo Lorica Manica umiestnený na armorstande,
 • 1 kus Záväzné spísaných pravidiel, ktoré slúžia ako podklad pri nakladaní s majetkom klanu a určujú pravidla odmeňovania alebo trestania členov klanu.

[7] Majiteľ serveru môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa odpustiť klanu poplatok za registráciu hviezdnej brány.
[8] Proces registrácie klanu vzniká podaním žiadosti o registráciu k rukám vedenia serveru prostredníctvom fóra serveru.
[9] Majiteľ serveru alebo člen vedenia serveru klan zaregistruje v prípade, že neexistuje zákonná, etická alebo morálna prekážka pre jeho registráciu. Na rozhodnutie o registrácii klanu má člen vedenia 7 dní. V prípade, že sa v lehote do 7 dní člen vedenia nevyjadrí o registrácii klanu, táto lehota sa predlžuje o ďalších 7 dní.
[10] V prípade existujúcej prekážky pri registrácii klanu oznámi Majiteľ alebo člen vedenia serveru túto prekážku jednému zo zakladajúcich členov, alebo ju napíše na herné fórum pod registráciu klanu.
[11] Klan vzniká potvrdením vedenia serveru o zaregistrovaní klanu.
[12] Registračný poplatok za založenie klanu je 1.250.000 € hernej meny.


Vzor prihlášky klanu

Názov klanu: Testovací klan

Skratka klanu: &4[TST]

Dátum podania prihlášky klanu: 1.4.2020

Zakladajúci členovia klanu: Janko, Jožko, Ferko, Katka, Lucka

Súradnice klanovej budovy:  0, 64, 0 [Hlavný svet]

Názov rezidencie v ktorej sa klanová budova nachádza: /res tp klanovarezidencia

Súradnice postavenej hviezdnej brány čakajúcej na aktiváciu: 1, 64, 1 [Hlavný svet]

Bránu príspevkom podporil člen: Jožko (meno člena, ktorého meno figuruje v systéme)


Pravidlá klanov

[1] Klany na serveri MidasCraft sú zložené z minimálne piatich hráčov. Každý klan musí mať v senáte označený svoj názov, dátum vzniku, počet členov klanu, zoznam členov klanu, skratku klanu, level klanu, vlajku a viditeľné označenie na štítoch (tzv. symboly klanu). Vlajka klanu musí byť identická so štítovým označením. Štítové označenie musí byť identické s vlajkou klanu.
[2] Klany majú právo vyberať si od svojich členov poplatok v podobe hernej meny alebo herných itemov, ktoré sú uložené v klanovej banke, alebo klanovom trezore.
[3] Celkový počet členov klanu je závislý od levelu klanu. Maximálny počet členov klanu je 15 členov.
[4] Každý klan má povinnosť vybudovať svoje klanové sídlo na ľubovoľnom mieste v hlavnom svete RPG serveru. Umiestnenie klanového sídla sa označí v prihláške.
[5] Skratka klanu musí byť zložená z písmen alebo čísel s farebným formátovaním. Farebné formátovanie musí byť jednotné pre všetky časti skratky, pričom časti skratky tvoria výhrande VEĽKÉ PÍSMENÁ bez špeciálnych znakov. V rámci skratky klanu nie je možné využiť nasledujúce farby farebného formátovania: “&a, &c, &3, &9, &4, &0”.
[6] Každý klan má povinnosť menovať do senátu jedného člena, ktorý reprezentuje klan – senátora. Funkcia senátora je nezlúčiteľná s funkciou člena admin teamu.
[7] Každý klan má povinnosť mať zastúpenie v senáte. V rámci senátnej budovy má každý klan povinnosť udržiavať aktuálne zoznamy svojich členov, ako aj symboly klanu.
[8] Pridanie nového člena do klanu je klan povinný vykonať bez zbytočného odkladu a aktualizovať zoznam členov klanu v senátnej budove. Zabanovaný hráč môže byť členom klanu, avšak jeho počet sa pri rokovaní nezapočítava medzi finálne počty členov klanu a rovnako zabanovaný hráč nemá vplyv na okolnosti zrušenia alebo rozpustenia klanu.
[9] Pri hromadných akciách a v PVP zónach a svetoch sú členovia klanu povinní byť identifikovateľní prostredníctvom viditeľnéh označenia na štíte.
[10] Štít klanu si navrhuje klan sám. Štít klanu nesmie byť zameniteľný s iným serverovým itemom alebo inou serverovou vlajkou.
[11] Zneužitie štítu klanu alebo vlajky klanu sa potrestá.
[12] Člen iného klanu nesmie vlastniť štít alebo vlajku iného klanu a aktívne ho / ju používať. Výnimkou je prípad, keď si chce člen súperiaceho klanu nechať štít alebo vlajku ako trofej.
[13] So štítom alebo vlajkou iného klanu sa musí nakladať s rešpektom a úctou. Prípadné zneuctenie štítu alebo vlajky iného klanu sa potrestá.
[14] Klan má právo vyhlásiť vojnu inému klanu.
[15] Klan má právo založiť si, vlastniť a používať Guardian mobfarmu pre potreby členov klanu. Táto Guardian mobfarma musí byť schválená členom admin teamu a nesmú byť porušené ustanovenia o verejnej farme.
[16] Vstup do lokality Kráľovstvo Geldar je určený iba pre členov klanu, ktorí su registrovanými členmi uvedenými na výveske v Senáte. Vstup do lokality Kráľovstvo Geldar nie je pre členov klanu spoplatňované.
[17] Pre vstup do lokality Kráľovstvo Geldar je potrebný minimálny level klanu na úrovni levelu 5.
[18] Klan má právo vyhlásiť spojenectvo s iným klanom.
[19] V prípade, že dôjde k napadnutiu člena klanu členom iného klanu a nie je vyhlásený vojnový stav táto situácia sa rieši v rámci senátu.
[20] Porušenie klanového mieru alebo vyhlásenie vojny, PVP killy a pod. nerieši admin team ale senát.
[21] Klan zaniká rozpustením alebo zrušením.
[22] Rozpustenie klanu nastáva v prípade, že v klane nie je aktívny vodca klanu po obdobie dlhšie ako 6 mesiacov. Pred rozpustením klanu je pozícia vodcu klanu ponúknutá iným členom klanu. V prípade, že sa v rámci klanu nenájde iný hráč, ktorý by prevzal pozíciu vodcu klanu, klan sa rozpustí.
[23] Zrušenie klanu nastáva zo strany Majiteľa serveru alebo člena vedenia serveru v prípade závažného porušenia pravidiel.
[24] V prípade, že hráč opustí klan s úmyslom alebo cieľom spôsobiť inému členovi klanu škodu bezprostredne po opustení klanu, na hráča, ktorý opustil klan sa hľadí ďalej ako na člena klanu a to až 72 hodín po jeho opustení klanu. Uvedené ustanovenie neplatí, ak bol hráč z klanu vyhodený.
[25] Hráčovi, ktorý opustí klan alebo je vyhodený, sa zakazuje účastniť sa PVP bojov nasledujúcich 72 hodín od momentu opustenia klanu.
[26] Pravidlá klanov a senátu môžu byť aktualizované kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Preto je vždy potrebné presvedčiť sa o aktuálnej úprave klanov.


Senát

[1] Každý klan má v senáte jedného zástupcu. Zástupcu klanu si určuje klan sám. V prípade, že si klan zástupcu klanu v senáte neurčí, určí ho člen vedenia serveru. Zabanovaný hráč v hre, alebo na Discorde nemôže byť senátorom. V prípade, že ban dostane člen senátu, automaticky stráca svoju funkciu a je nutné aby bol menovaný nový zástupca senátu. Funkčné obdobie člena senátu sú 3 mesiace.
[2] Sťažnosti a problémy, ktoré vzniknú medzi klanmi sa riešia v senáte. Zasadnutia senátu sú verejné a môže sa ich zúčastniť každý. Rozprava sa uskutočňuje na Discord serveri, alebo v chate serveru.
[3] Klan sa schádza, rokuje a prejednáva veci výhradne v klanovej budove za prítomnosti nezávislého člena admin teamu. Člen admin teamu, ktorý je zároveň členom jedného z klanov sa nepovažuje v tomto prípade za nezávislého. Člen admin teamu nemá právo vo veci hlasovať, avšak má právo vyjadriť svoj názor k prejednávanej veci.
[4] Každý senátor hlasuje sám za seba a má jeden platný hlas. Každý senátor hlasuje podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Nikto nemôže hlasovať za senátora v jeho neprítomnosti.
[5] Akýkoľvek pokus o ovplyvnenie hlasovania člena senátu členom iného klanu, alebo iným hráčom, ktorý by mal za následok porušenie predchádzajúceho ustanovenia je povinný senátor nahlásiť. Pokiaľ senátor takýto nátlak, resp. pokus o ovplyvnenie hlasovania nenahlási a napriek tomu sa preukáže, môže to viesť k zabanovaniu senátora a rozpusteniu celého klanu. To isté sa vzťahuje na tzv. aliančnú podporu.
[6] Prvé zasadnutie senátu zvoláva člen vedenia serveru. Na prvé zasadnutie senátu sú povinní dostaviť sa zástupcovia (senátori) za každý klan. Pokiaľ sa zástupca klanu nezúčastní ustanovujúcej schôdze senátu, tak klan nemá právo hlasovať v senáte v období nasledujúcich 6 mesiacov.
[7] Na prvom zasadnutí si senát volí svojho predsedu tajným hlasovaním, ktoré spracováva a vyhodnocuje člen vedenia serveru. Predseda je zvolený v prípade, že za jeho zvolenie hlasuje trojpätinová väčšina všetkých členov senátu. Trojpätinová väčšina sa vypočítava zo všetkých platne zaregistrovaných klanov na serveri.
[8] V prípade, že nikto nezíska potrebnú trojpätinovú väčšinu za predsedu senátu, voľba sa opakuje. Ak dostatočný počet hlasov nezíska ani v opakovanej voľbe, predsedu senátu ustanoví člen vedenia serveru.
[9] Senát je uznášaniaschopný v prípade, ak na jeho rokovanie príde nadpolovičná väčšina všetkých členov senátu.
[10] Hlasovanie senátu je platné v prípade, že je senát uznášaniaschopný a za alebo proti hlasuje nadpolovična väčšina prítomných členov senátu.
[11] Predseda senátu komunikuje v mene senátu a klanov s majiteľom serveru, zvoláva, ukončuje a riadi rokovanie senátu. Funkcia predsedu senátu je nezlúčiteľná s výkonom funkcie člena admin teamu a ide o čestnú funkciu.
[12] Funkčné obdobie predsedu senátu je 6 mesiacov.
[13] Predsedu senátu môže senát odvolať (a to aj v jeho neprítomnosti) v prípade, že za jeho odvolanie hlasuje trojpätinová väčšina všetkých členov senátu. Predsedu senátu senát obligatórne odvolá v prípade, že mu je udelený trvalý ban, alebo ban prevyšujúci jeho funkčné obdobie.
[14] Nefunkčnosť senátu prijímať uznesenia môže vyústiť v rozpustenie senátu a nastoleniu vojenskej diktatúry a to až na obdobie 1 roka. V prípade vojenskej diktatúry platí stanné právo a vedenie serveru vydáva o svojich rozhodnutiach vo vzťahu ku klanom iba informácie.
[15] V prípade porušenia klanového mieru, vojnového stavu a ďalších deliktov môže Senát navrhnúť potrestanie iného klanu, alebo člena tohto klanu. Hlasovanie je platné ak za alebo proti hlasuje nadpolovična väčšina prítomných členov senátu.
[16] Majiteľ serveru, alebo člen vedenia serveru príjme návrh na potrestanie zo strany senátu podľa pravidla 17, ak je trest primeraný, oprávnený, v súlade s pravidlami a vykoná ho. V prípade, že trest je zjavne neprimeraný, alebo prehnaný, majiteľ alebo člen vedenia serveru vráti vec na prerokovanie do senátu.
[17] Senát na svojich zasadnutiach môže prejednávať:

 • napadnutie člena klanu, členom iného klanu, za predpokladu, že tento klan je v aliancii s týmto klanom a tento útok sa nestal vo svete na to určenom (svet klanových vojen)
 • napadnutie člena klanu, členom iného klanu, za predpokladu, že tento klan nie je v aliancii ani vo vojnovom stave s týmto klanom a tento útok sa nestal vo svete na to určenom (svet klanových vojen)
 • verbálne a iné typy útokov (zosmiešňovanie, kyberšikana a pod.) členov jednotlivých klanov medzi sebou a to v akomkoľvek vzťahu k serveru MidasCraft a to v prípade, že tak určí člen vedenia
 • návrhy na novinky, aktualizácie a updaty serveru
 • návrhy na riešenie chýb serveru
 • návrh na postavenie člena admin teamu dočasne mimo službu v prípade preukázateľného porušenia pravidiel serveru. Konečné rozhodnutie o prijatí a vykonaní tohto návrhu je na majiteľovi serveru

[18] O rovnakom návrhu, ktorý bol v predchádzajúcom období senátom prerokovaný, ale nebol prijatý, je možné hlasovať opätovne najskôr po uplynutí lehoty 12 mesiacov odo dňa zamietnutia pôvodného návrhu.
[19] Z každého zasadnutia senátu je potrebné vypracovať zápisnicu, ktorá sa následne doručí majiteľovi serveru. Zápisnica musí obsahovať nasledujúce náležitosti: dátum a čas zasadnutia senátu, počet a zoznam prítomných členov senátu, meno nezávislého člena admin teamu prítomného na zasadnutí senátu, prejednávané body, body o ktorých sa hlasovalo spolu s počtami hlasov za / proti / zdržal sazávery a uznesenia, ktoré senát prijal.
[20] Prijaté uznesenia senátu potvrdzuje do 30 dní majiteľ serveru. Prijaté uznesenia senátu musia byť primerané, oprávnené, v súlade s pravidlami a vykonateľné. V prípade, že uznesenie senátu je zjavne neprimerané alebo prehnané alebo poškodzuje niektorý zplatných princípov serveru, majiteľ serveru vráti vec na prerokovanie do senátu. Senát môže prelomiť veto majiteľa úplnou väčšinou, t. j. 100% hlasovaním všetkých klanov na serveri.
[21] Klany a členovia klanov sú povinní rešpektovať uznesenia senátu.


Zrušenie klanu

[1] Klan na serveri MidasCraft zaniká:

 • žiadosťou o zrušenie klanu
 • rozpustením klanu
 • poklesom členov pod minimálny počet členov
 • porušením pravidiel
 • neaktivitou

[2] O zrušenie klanu má právo požiadať ktorýkoľvek zo zakladajúcich členov klanu. Žiadosť o zrušenie klanu musí byť verejná a publikovaná na hernom fóre.
[3] Člen vedenia serveru v lehote do 14 dní rozhodne o zrušení klanu. V prípade, že nie sú naplnené všetky náležitosti k zrušeniu klanu žiadosť sa zamietne.
[4] Klan obligatórne zaniká v prípade, že počet členov klanu poklesne pod 3 členov. V tomto prípade je rozhodnou dobou, doba vykonanej kontroly, ktorú vykoná člen vedenia serveru.
[5] Klan môže zaniknúť aj v prípade vedomého a preukázateľného porušenia pravidiel zo strany členov klanu vo vzťahu ku klanom, senátu alebo všeobecným či rozšíreným pravidlám serveru.
[6] Klan obligatórne zaniká v prípade, ak sa jeho zástupca nezúčastní troch po sebe nasledujúcich zasadnutí senátu.
[7] Klan obligatórne zaniká v prípade, že sa v prípade uplynulých 30 dní žiaden z jeho členov nepripojil na herný server.
[8] Klan obligatórne zaniká v prípade, že vodca klanu je trvalo zabanovaný s dodatkom [NoUNB].
[9] V prípade zrušenia alebo rozpustenia klanu sa hviezdna brána stáva majetkom hráča, ktorý podporil server.