Hráčske klany

Pravidlá klanov

[1] Klany na serveri MidasCraft sú zložené z minimálne piatich hráčov. Každý klan musí mať svoj názov, trojpísmenovú skratku, vlajku a viditeľné označenie na štítoch (tzv. symboly klanu)
[2] Každý klan má povinnosť menovať do senátu dvoch členov, ktorí reprezentujú klan – senátorov. Funkcia senátora je nezlúčiteľná s funkciou člena admin teamu.
[3] Každý klan má povinnosť mať zastúpenie v senáte. Budovu senátu majú povinnosť vybudovať na zadanom mieste klany a na vybudovaní senátnej budovy sa podieľať rovným dielom a to buď príspevkom vo forme materiálu, alebo finančným príspevkom.
[4] Hráči majú právo vytvoriť si vlastný klan a požiadať o pridanie do zoznamu.
[5] Klan vzniká podaním žiadosti o registráciu k rukám vedenia serveru a určenou finančnou podporou serveru. Každý klan má povinnosť vlastniť hviezdnu bránu.
[6] Majiteľ serveru klan zaregistruje v prípade, že neexistuje zákonná, etická alebo morálna prekážka pre jeho registráciu.
[7] Každý klan má povinnosť vybudovať na Creative serveri svoju pevnosť, ktorú viditeľne označí a ktorá bude v klanových vojnách používaná ako bojové sídlo klanu.
[8] Každý klan má povinnosť vybudovať svoje klanové sídlo na ľubovoľnom mieste v hlavnom svete RPG serveru. Umiestnenie klanového sídla sa po dokončení oznámi majiteľovi.
[9] Každý klan má povinnosť vybudovať na Creative serveri svoju pevnosť, ktorú viditeľne označí a ktorá bude v klanových vojnách používaná ako bojové sídlo klanu. Táto pevnosť bude následne prekopírovaná povereným builderom do príslušného sveta.
[10] Každý klan má povinnosť bezpodmienečne súhlasiť so zakladajúcou zmluvou klanov.

Senát

[11] Sťažnosti a problémy, ktoré vzniknú medzi klanmi sa riešia v senáte.
[12] Senát je uznášaniaschopný v prípade, ak na jeho rokovanie príde nadpolovičná väčšina všetkých členov senátu.
[13] Hlasovanie senátu je platné v prípade, že je senát uznášaniaschopný a za alebo proti hlasuje nadpolovična väčšina prítomných členov senátu.
[14] Na prvom zasadnutí si senát volí svojho predsedu. Predseda je zvolený v prípade, že za jeho zvolenie hlasuje trojpätinová väčšina všetkých členov senátu.
[15] Predseda senátu komunikuje v mene senátu a klanov s majiteľom serveru. Funkcia predsedu senátu je nezlúčiteľná s výkonom funkcie člena admin teamu a ide o čestnú funkciu.
[16] Funkčné obdobie predsedu senátu je 6 mesiacov.
[17] Predsedu senátu môže senát odvolať (a to aj v jeho neprítomnosti) v prípade, že za jeho odvolanie hlasuje trojpätinová väčšina všetkých členov senátu.
[18] Nefunkčnosť senátu prijímať uznesenia môže vyústiť v rozpustenie senátu a nastoleniu vojenskej diktatúry a to až na obdobie 1 roka.

Prechodné ustanovenia

[19] Úvodné klany sú tvorené z nasledujúcich klanov: Guardians, Terezky, Minimafie a Kek. Tieto mená môžu byť zmenené, zmenu je potrebné ohlásiť vopred Majiteľovi serveru.
[20] V období od 01.03.2020 do 31.05.2020 platí prísny zákaz vedenia klan.
[21] V prípade porušenia trvalých alebo dočasných ustanovení môže dôjsť k rozpusteniu